Wednesday, September 23, 2015

Pameran Seni Pesta Tanglung NS 2015 (cont) / 2015森州中秋书画展(续)

There were 40 members from both societies participated the Pameran Seni Pesta Tanglung NS 2015 and 78 pieces of artworks were put on show.
一共有40位来自两会的会员拿出78幅作品参加此次中秋书画展。

This is "waterfall" sent in by Mr. Ho Kik Ming:
这是何杰明的参展作品“苍崖悬流”:

Click artnegeri2.blogspot.com to see all the artworks of the exhibition.
点击 artnegeri2.blogspot.com 观赏所有展出作品。

The list of participated members: / 参展会员名单:
1    Francis Chong / 张润良
2    Chua Mei Lan / 蔡梅兰
3    Cha Nyien Sin / 谢元胜
4    Chen Wei Hiong / 曾伟雄
5    Foo Chee Hui / 符致慧
6    Foo Yong Chek / 符永杰
7    Foo Yong Kong / 符永刚
8    Goo Kee Chong / 吴其昌
9    Au Keow Eng / 胡娇英
10  Ho Kik Ming / 何杰明
11  Hee Teck Fong / 许德芳
12  Khoo Boon Seng / 邱文成
13  Liu Ei Wah / 刘玉华
14  Lee Hui Yee / 李慧仪
15  Liew Yun Lim / 刘运林
16  Lee Khip Chick / 吕文保
17  Leong Kok Eng / 梁国英
18  Leong Kar Fook / 梁家福
19  Dato' Loke King Loong / 拿督陆景隆
20  Loke Keng Wah / 陆景华
21  Liew Moh Choy / 廖茂财
22  Liew Moi Yin / 刘梅瑛
23  Lai Sian Sin / 赖善信
24  Lin Thean Pak / 林天霸
25  Qiu Ren Zhong / 邱仁忠
26  Sia Boon Chuan / 谢文川
27  Su Yuen Yu / 苏运友
28  Ting Ah Hang / 邓雅汉
29  Teng Hian Tiak / 丁贤德
30  Tey Kwee Yuan / 郑桂源
31  Tan Ming Jiao / 谭明蛟
32  Wong Ah Boh / 王安柏
33  Wong Chian Chee / 黄倩姿
34  Wong, Jasmine / 黄詠惠
35  Woon Sai Ching / 温帅庆
36  Xiao Yu Chi / 萧玉池
37  Yang Kang Yun / 杨康云
38  Yong Look Lam / 杨六南
39  Yee Suan Huat / 余顺发
40  Yap Ji Lin / 叶紫菱

end

No comments: